EGZAMIN GIMNAZJALNY – informacje

Najważniejsze informacje o egzaminie gimnazjalnym

Termin:

 • 19 kwiecień 2017 (środa) – część humanistyczna
 • 20 kwiecień 2017 (czwartek) – część matematyczno – przyrodnicza
 • 21 kwiecień 2017 (piątek) – język obcy

W tych dniach uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej przychodzą na lekcje normalnie, a uczniowie klas I i II Gimnazjum mają wolne od zajęć lekcyjnych


CZAS TRWANIA EGZAMINU

Część humanistyczna

Część matematyczno – przyrodnicza

Część z języka obcego

 

 • 900 – 1000 – historia i wiedza o społeczeństwie (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1230 – język polski  (90 min.)
 

 • 900 – 1000 – biologia, geografia, fizyka, chemia (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1215 – matematyka  (90 min.)

 

 • 900 – 1000 – poziom podstawowy   (60 min.)
 • 1000 – 1045 – przerwa
 • 1100 – 1200 – poziom rozszerzony  (60 min.)

Jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane na egzaminie?

 • wymagania szczegółowe z podstawy programowej przypisane do III etapu edukacyjnego  (gimnazjum), oraz
 • wszystko, co było wymagane na etapach wcześniejszych (szkoła podstawowa).

Od gimnazjalisty na egzaminie gimnazjalnym wymaga się wszystkiego czego się uczył podczas 9 lat kształcenia.

 • Część humanistyczna – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • Część matematyczno przyrodnicza – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologia, geografia, fizyka i chemia;
 • Część z języka obcego – obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego.

Wybór języka:

 • Uczeń zdaje ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 • Rodzice składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację z wyboru języka, który uczeń będzie zdawał na egzaminie oraz poziomów zdawania do 30 września b.r. szkolnego.
 • Na obu poziomach uczeń zdaje ten sam język.

Poziomy zdawania języka obcego:

 • Poziom podstawowy – obowiązkowy dla wszystkich uczniów. – Zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu III.0 – dla uczniów rozpoczynających naukę języka w gimnazjum
 • Poziom rozszerzony – obowiązkowy dla uczniów, którzy uczyli się wybranego języka w klasach IV – VI szkoły podstawowej – Zadania obejmują zakres wymagań dla poziomu III.1 – dla uczniów kontynuujących naukę języka po szkole podstawowej

Uwaga: poziom rozszerzony mogą zdawać również  uczniowie, którzy nie uczyli się tego języka w szkole podstawowej.


Wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 • Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu.
 • Dla każdego z zakresów sprawdzanych na egzaminie będą podane dwie liczby: wynik procentowy i wynik centylowy.
 • W zaświadczeniu odnotuje się też wynik trzeciej części egzaminu.
 • Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym będzie uwzględniany przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Konstrukcja arkuszy egzaminacyjnych:

 • Test z języka polskiego będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i otwartych oraz napisania wypracowania.
 • Test z historii i wiedzy o społeczeństwie zawierał będzie tylko zadania zamknięte.
 • Test z matematyki będzie wymagał rozwiązania zadań zamkniętych i kilku zadań otwartych.
 • Test z przedmiotów przyrodniczych  zawierał będzie tylko zadania zamknięte.
 • Test z języka obcego na poziomie podstawowym zawierał będzie tylko zadania zamknięte.
 • Test z języka obcego na poziomie rozszerzonym wymagał będzie rozwiązania zadań zamkniętych, zadań otwartych oraz sformułowania dłuższej wypowiedzi.

Przypadki, w których uczniowi przerywa i unieważnia się egzamin lub jego część:

 • Stwierdzenie niesamodzielności rozwiązywania zadań przez ucznia (tzw. ściąganie)
 • Wniesienie do sali egzaminacyjnej lub korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego.
 • Zakłócanie przez zdającego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę innym.

Ponowne przystąpienie do egzaminu ucznia, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie oraz ucznia, któremu przerwano lub unieważniono egzamin oraz uczniów:

Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu

 • w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora CKE;
 • w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE.

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w określonym terminie nie kończy gimnazjum. Powtarza klasę trzecią oraz za rok ponownie przystępuje do całości egzaminu gimnazjalnego.


Skip to content