Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE w Szkole Podstawowej w Siedliskach

Gmina Bobowa jako jedyna z powiatu gorlickiego uzyskała dofinansowanie w wysokości
75 000,00 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni dot. OZE
w Szkole Podstawowej w Siedliskach” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia
Edukacji Ekologicznej.
Realizacja zadania przewidziana jest do 31.12.2023 r. Odbiorcami zadania będą uczniowie
Szkoły Podstawowej w Siedliskach oraz uczniowie pozostałych Szkół Podstawowych z
terenu Gminy Bobowa. Pośrednią grupą odbiorców będą rodzice uczniów oraz wszyscy
zainteresowani mieszkańcy Gminy.
Ekopracownia zostanie utworzona w sali lekcyjnej. W celu utworzenia pracowni konieczne
jest wykonanie niezbędnych prac remontowych pomieszczenia oraz zakup niezbędnych
mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Stworzenie nowoczesnej ekopracowni oraz realizacja w niej programów ekologicznych ma
służyć podniesieniu poziomu i efektów kształcenia uczniów z zakresu odnawialnych źródeł
energii i efektywności energetycznej.

Skip to content