Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPG – Uwaga! – termin składania wniosków – środa 3.11.2021

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina ma możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”

Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
O wsparcie mogą starać się rodziny z terenu Gminy Bobowa, których:

1.    Dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
2.    Dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR
3.    Dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj.3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN za zakup tabletu)
b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Warunkiem zakwalifikowania wniosku jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) oświadczenie opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość
2) dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR (np. świadectwo pracy)
3) Informacje o Wnioskodawcy

Termin złożenia wniosku: do 03.11.2021r. do godz. 15.30

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Bobowej, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Informacje dotyczące Programu znajdują się TUTAJ

Skip to content